English Daily - 01/09 - Luyện kỹ năng dịch, đọc hiểu và ngữ pháp thông qua bài thi PET, FCE, TOEIC

English Daily - 01/09 - Luyện kỹ năng dịch, đọc hiểu và ngữ pháp thông qua bài thi PET, FCE, TOEIC

English Daily - 01/09

Luyện kỹ năng dịch, đọc hiểu và ngữ pháp thông qua bài thi PET, FCE, TOEIC (tương đương trình độ B1 hoặc B2) - 30p mỗi ngày.

Added By: ColeLewis | 6 months ago

Watch On youtube.com